ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard en voorzover voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. OFFERTES

Al onze offertes hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Al onze offer- tes dienen te worden aangemerkt als het doen van een aanbod. Zij binden ons, nadat een schriftelijke ondertekening van de opdrachtgever ten kantore van LevelUp is ontvangen en geregistreerd, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 3. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een door u en LevelUp ondertekend schriftelijk bewijsstuk hebben ontvangen en geregistreerd.
 2. De door ons aan de opdrachtgever verzonden bevestiging dan wel de door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
 3. Bij de uitvoering van de door ons aanvaarde opdrachten zullen wij ons inspannen om het beoogde resultaat te verwezenlijken, zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen.

Artikel 4. MATERIALEN, APPARATUUR, HULPMIDDELEN EN WERKRUIMTES

 1. Opdrachtgever vrijwaart ons met betrekking tot door opdrachtgever verstrekte materialen en hulpmiddelen voor aanspraken van derden ter zake van vermeende inbreuken op auteursrechten van derden.
 2. Wij zijn vrij in onze keuze van apparatuur en werkruimtes, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst materialen, hulpmiddelen en/of apparatuur meeneemt naar een door ons gekozen locatie, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid tenzij sprake is van onze opzet of grove schuld.
 4. Van onze overeenkomsten maken deel uit leer- en hulpmiddelen, waaronder werkinstructies, documentatie, schema’s, modellen, etc. en/of andere informatiedragers, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die daar betrekking op hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven. Tevens be- houden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 5. PERSONEEL

 1. Wij kunnen na voorafgaand overleg met opdrachtgever de samenstelling van het team van uitvoerenden wijzigen. Deze wijziging mag de kwaliteit van de door ons te verrichten prestatie niet verminderen. Indien de wijziging op ons initiatief plaatsvindt, zal deze niet leiden tot een verhoging van de kosten.
 2. Wanneer een uitvoerend personeelslid door welke oorzaak dan ook niet kan verschijnen, dienen wij zorg te dragen voor een vervanger. Wij zullen ons inspannen om de vervanging ten spoedigste te realiseren, waarbij de deskundigheid van de vervanger zoveel mogelijk zal overeenstemmen met die van het te vervangen personeelslid. Indien wij niet ten spoedigste zorg kunnen dragen voor een vervanger en evenmin is overeengekomen dat het niet gerealiseerde deel van de opdracht naar een ander tijdstip wordt verplaatst, is de opdrachtgever voor die dagdelen waarvoor als gevolg van verzuim geen werkzaamheden zijn verricht, geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6. PRIJZEN EN BETALING

 1. LevelUp zal de door opdrachtgever te vergoeden bedragen maandelijks factureren, voor zover van toepassing onder opgave van het aantal bestede uren en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd een aanbetaling van max. 25% van het te verwachten factuurbedrag te verlangen. Indien de door ons verlangde aanbetaling niet wordt voldaan, kun- nen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht.
 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 2. Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente ex artikel 6:129 BW, welke ren- te onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de opdrachtgever gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te vol- doen die verband houden met de incassering van onze vorderingen; deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BW in rekening te mogen brengen.

Artikel 7. ANNULERING

Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de opdrachtgever tot annulering overgaat, zijn wij gerechtigd alle reeds door ons gemaakte kosten met betrekking tot de gesloten overeenkomst in rekening te brengen; hieronder zijn voorts inbegrepen kosten voortvloeiend uit de door ons reeds met derden aangegane verplichtingen.

Artikel 8. RECLAMES

 1. Reclames, waaronder verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de uitvoering van het werk en/of de geleverde materialen, dienen door de opdrachtgever binnen één maand na oplevering van het werk en/of de geleverde materialen bij LevelUp worden ingediend, op straffe van verval van rechten.
 2. In het geval naar het oordeel van LevelUp de klacht gegrond is, is zij verplicht tot ofwel aanpassing en/of vervanging van de verrichte diensten ofwel verlening van een prijskorting.
 3. Reclames over facturen dienen binnen 16 werkdagen na datum van verzending van de facturen schriftelijk bij LevelUp te worden ingediend.

Artikel 9. GEHEIMHOUDING

Opdrachtgever en wij zullen te allen tijde geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens die in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en waarvan het vertrouwelijk karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelij- kerwijs kan worden ingezien.

Artikel 10. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht wordt onze verplichting tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds door ons gepresenteerde c.q. te presteren deel afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te bren- gen.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- en bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door op- drachtgever diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of door derden.
 2. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons moch- ten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 12. GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en onze verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de opdrachtgever ons binnen één maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen schriftelijk laat weten voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter in een andere plaats te kiezen.

 

Contact

 

 

 

 

Marco Pololaan 21
3603 GA Maarsen
info@level-up.nu
06 41 27 30 40

Bedrijfsgegevens

 

 

 

Volg mij!